OBS Het Anker

Acis Een veilige haven!

Archief » Nieuwsbrief #187 - woensdag 13 februari 2019

Project: Afval-vrije school

Vorig voorjaar deden de kinderen van Het Anker mee aan de actie 'Supporter van schoon', waarbij kinderen het zwerfafval rond de school verzamelden. Dit schooljaar krijgt de aandacht voor het milieu een vervolg met het schoolbrede project 'Het Anker, een Afvalvrije school'.

Het Anker wil duurzaamheid concreet en tastbaar maken en leerlingen ervan bewust maken dat veel afval een waardevolle grondstof is.

Nederland heeft zich tot doel gesteld om in 2050 een circulaire economie te hebben. Hiervoor is het noodzakelijk dat niet alleen het afval van huishoudens, maar ook het afval van bedrijven en maatschappelijke instellingen, waaronder scholen, gescheiden wordt ingezameld.

De kinderen van alle groepen krijgen lessen over (zwerf)afvalpreventie en afvalscheiding.

Helpt u mee?

Bij excursies, feesten en bijzondere activiteiten is hulp van ouders meer dan welkom. Naast onze MR en OR wordt er incidenteel hulp gevraagd. Dat kan gaan om vervoer van een groepje kinderen, begeleiding van de kinderen bij spelletjes, ophalen van boodschappen enz.

Om uw hulp te vragen bij de verschillende activiteiten gebruiken we op Het Anker een app-groep. Wilt u deelnemen aan deze groep dan ontvangt juf Marietta uw mobiele telefoonnummer graag per email: info@obs-hetanker.nl
Bij voorbaat dank!

Tevreden?

Herinnering: Een van de onderdelen om toe te zien op de kwaliteit van ons onderwijs is de tevredenheidspeiling. Deze peilingen worden elke twee jaar gehouden op alle Acisscholen. Ouders, leerlingen (groep 5 t/m 8) en personeel worden uitgenodigd de vragenlijsten in te vullen.

Deze week heeft u de inloggegevens ontvangen voor het invullen van de digitale oudertevredenheidspeiling. Wij hopen dat u deze voor ons op korte termijn wilt invullen. Wij gebruiken de informatie uit de peilingen om ons onderwijs te evalueren. Het is van belang dat duidelijk is welke kenmerken u wilt behouden en wat om bijstelling vraagt.

De vragenlijsten zijn afkomstig uit het kwaliteitsinstrument WMK-PO. Deze afkorting staat voor Werken met Kwaliteitskaarten - primair onderwijs.

Over de resultaten van de vragenlijsten onder ouders en leerlingen wordt u na afloop geinformeerd.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

Tevreden!

De uitslag van de peiling onder de leerlingen naar de mate van tevredenheid over de school is afgerond. De kinderen van groep 5 t/m 8 vulden een vragenlijst in met vragen over de sfeer op school, de lessen in de klas, de uitleg van de juf/meester, de veiligheid op school en ten slotte gaven zij de school een rapportcijfer.

De kinderen gaven de school gemiddeld maar liefst een 9!

Naast deze tevredenheidspeiling vulden de kinderen van groep 5 t/m 8 nog een tweede vragenlijst in, specifiek gericht op het gevoel van veiligheid. De vragenlijst eindigt met twee vragen die beoordeeld worden met een cijfer. De gemiddelde scores op deze vragen ziet u hier:

+ Ik voel me veilig op school; ik geef de school voor veiligheid het cijfer: 9,0
+ Ik heb het naar mijn zin op school; ik geef de school het cijfer: 9,3

Spreekavond

Donderdag 21 februari ontvangt u het rapport van uw kind. In dit rapport treft u weer een nieuw overzicht aan van de bij uw kind recent afgenomen landelijke Cito-toetsen. Deze toetsen zijn afgenomen in groep 2 t/m 8.

Voor de oudste en jongste kleuters die al enkele maanden op school zitten, bevat het rapport een overzicht van het observatie- en registratiesysteem Leerlijnen Jonge Kind. In dit systeem worden allerlei ontwikkelingsfasen van het jonge kind beschreven.

Voor een toelichting op deze toetsen / observaties en op het rapport is er op dinsdag 5 maart gelegenheid voor een 10-minutengesprek. Wanneer u van de gelegenheid gebruik wilt maken, ontvangen wij uw reactie graag uiterlijk 15 februari op school retour.

U kunt op de aanmeldstrook aangeven naar welke tijdsperiode uw voorkeur uitgaat. Bent u op 5 maart niet in de gelegenheid, maakt u dan een afspraak met de leerkracht op een ander moment.

Schoolfruit


Elke woensdag, donderdag en vrijdag wordt het fruit of groente uitgedeeld bij de ochtendpauze.

In de week van 11 februari krijgen de kinderen:
* sinaasappel
* appel
* druiven

Snoepje?

Natuurlijk, wanneer je jarig bent mag je op iets lekkers (of iets leuks) voor je klasgenoten trakteren. Dan is het feest!

Voor de dagelijkse pauzes, in de ochtend of tussen de middag zien wij bij veel kinderen gezonde producten in de trommel.

Op woensdag t/m vrijdag is er tot april 's morgens nog het schoolfruit voor alle kinderen. Helpt u mee om ook straks de ochtendpauze een fruitpauze te blijven houden?

Vakanties 2019-2020

Het schooljaar is nog maar net over de helft en er wordt al gewerkt aan de organisatie voor het volgende schooljaar. Hierbij een overzicht van de schoolvakanties van het basis- en voortgezet onderwijs:

Het vakantierooster voor schooljaar 2019-2020.

Agenda voor februari en maart • Donderdagmiddag 14 februari:
  Groep 3, 4-5 en 6-7-8 gaan naar de bibliotheek om boeken te ruilen

 • Woensdag 20 februari:
  Studiedag team obs Het Anker. Alle leerlingen zijn vrij

 • Donderdag 21 februari:
  Winterrapporten worden uitgereikt

 • Maandag 25 februari t/m zondag 3 maart:
  Voorjaarsvakantie

 • Dinsdag 5 maart:
  Spreekavond groep 1 t/m 8 en adviezen voor groep 8
  In de week van 4 maart is er na schooltijd eveneens gelegenheid om met de leerkracht te spreken

 • Week van 11 maart:
  Week van het geld

 • Donderdag 14 maart:
  Groep 6-7-8 bezoekt de voorstelling 'Kaspar H', Drie Lelies in Puttershoek (13.30-14.25 uur)

 • Vrijdag 15 maart:
  Landelijke stakingsdag basisonderwijs. Op Het Anker wordt door het team gestaakt

 • Week van 18 maart:
  Week van de lentekriebels

 • Donderdagmiddag 21 maart:
  Groep 3, 4-5 en 6-7-8 gaan naar de bibliotheek om boeken te ruilen

 • Donderdag 28 maart:
  Klasselunch