OBS Het Anker

Acis Een veilige haven!

Archief » Nieuwsbrief #176 - donderdag 11 oktober 2018

Ouderbijdrage

Het basisonderwijs is gratis in ons land. De festiviteiten - die op een fijne basisschool thuis horen - worden echter niet door de overheid bekostigd. Daarom vraagt elke school jaarlijks aan de ouders een vrijwillige ouderbijdrage. Voor het schooljaar 2018-2019 is de bijdrage vastgesteld op 55,00 euro per leerling. Deze bijdrage is inclusief de kosten voor de jaarlijkse schoolreis.

Elk jaar wordt de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op de jaarvergadering van de oudervereniging. Op deze jaarvergadering van 11 september j.l. werd de jaarrekening van het afgelopen schooljaar en de begroting voor het nieuwe schooljaar aan de ouders (leden van de vereniging) voorgelegd.

In deze nieuwsbrief een bericht van onze penningmeester Ron de Reuver. De eerste kosten voor het 5-decemberfeest zijn al weer gemaakt dus wij verzoeken u om de ouderbijdrage op korte termijn over te maken zodat de rekeningen betaald kunnen worden.

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Ouderbijdrage 2018-2019

Vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2018-2019

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Het basisonderwijs in Nederland is gratis voor ouders en leerlingen. Voor de extra's - veelal festiviteiten - mag de school een bijdrage vragen. Op onze school vragen wij voor schooljaar 2018-2019 dezelfde bijdrage als vorig jaar: 55 euro per kind.
Voor instromende leerlingen die later in het jaar op school komen geldt een aangepast bedrag.

De vrijwillige ouderbijdrage wordt gebruikt om verschillende activiteiten voor de leerlingen te financieren zoals:
* sinterklaasfeest
* kerstfeest
* paasfeest
* sportdag
* schoolreis (hiervoor wordt 30 euro per kind gereserveerd)
* afscheid groep 8

Wij verzoeken u de bijdrage voor dit schooljaar over te maken naar rekeningnummer
NL43RABO 0123198011 t.n.v. OBS Het Anker, onder vermelding van de naam van uw kind(eren).

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om het bedrag in een keer over te maken dan kunt de rekening in termijnen voldoen.

Kinderen voor wie niet wordt betaald kunnen worden uitgesloten van activiteiten (bv de schoolreis).

Informatie over de bestedingen van afgelopen jaar en de begroting van dit schooljaar is bekend gemaakt op de algemene ouderavond. Heeft u verdere vragen over financiele zaken dan kunt u contact opnemen met de penningmeester van de ouderraad.

Met vriendelijke groet,

Ron de Reuver
penningmeester obs Het Anker
06-10421716