OBS Het Anker

Acis Een veilige haven!

Archief » Nieuwsbrief #122 - woensdag 23 augustus 2017

Van start

De eerste dagen van het nieuwe schooljaar zitten erop en het is goed de kinderen weer uitgerust terug op school te zien.

De midden- en bovenbouwgroep hebben hun eerste lessen op de nieuwe chroombooks gemaakt en in groep 4-5 is het nieuwe digibord ingewijd. We zijn heel blij met de mooie, nieuwe, moderne materialen.In deze nieuwsbrief vindt u zoals gebruikelijk informatie over de activiteiten die in de komende periode op de planning staan.

Met vriendelijke groet,

Marietta Vermaas

Aan de slag!

Voor iedereen is zo'n eerste week spannend. Voor (nieuwe) leerlingen, voor (nieuwe) leerkrachten en zeker ook voor de kinderen in groep 3. Alle leerlingen zijn goed aan de slag gegaan en zij hebben al letters geleerd om te lezen en om te schrijven.

Zij werken op papier, in een schrift en op het wisbord. Kijk maar!

Meten in groep 4-5Op woensdag staat er een 'projectles rekenen' op het rooster in groep 4-5. Dat betekent dat er geen rijtjes sommen te maken zijn maar dat er praktisch en concreet gerekend wordt. Deze week startte juf Jacomien met meten. Gewapend met een liniaal of papieren meetlint gingen de kinderen enthousiast aan de slag.

Naar de bieb

Donderdagmiddag 24 augustus gaan de leerlingen van groep 3 en de leerlingen van groep 4-5 naar de bibliotheek om daar een fijn leesboek uit te kiezen. Dat boek mag mee naar school. Donderdag 31 augustus is het de beurt aan de kinderen van groep 6-7-8 om naar de bieb te gaan.
Juf Margaret haalt voor de kinderen van groep 1-2 ook steeds een voorraad nieuwe (prenten)boeken.

Elke 6 weken worden de boeken geruild. Veel leesplezier!

Zwemmen

Elke woensdagochtend gaan de leerlingen van groep 4-5 met de bus naar het zwembad. Voor de begeleiding en het toezicht tijdens het omkleden is het fijn wanneer er een ouder meegaat. Heeft u zin en tijd om mee te gaan naar het zwembad, geeft u dit dan aan bij juf Jacomien.

De bus vertrekt 's morgens rond 8.45 uur en komt weer bij school aan om ongeveer 10.45 uur.

GVO en HVO

Dit schooljaar is er wekelijks een les GVO (Godsdienstig vormingsonderwijs) en HVO (Humanistisch vormingsonderwijs) voor de leerlingen van groep 5 t/m 8.

Op vrijdagmiddag verzorgt juf Conny de Ronde ook dit schooljaar weer de lessen GVO. De lessen starten op 25 augustus.

Op vrijdagmiddag is juf Nicolet Wisse ook op school voor de les HVO. Haar lessen starten volgende week (1 september).

Jaarvergadering OR en informatieavond

Voor uw agenda: Dinsdagavond 12 september bent u van harte uitgenodigd voor de jaarvergadering van de ouderraad (OR). Om 19.15 uur staat de koffie voor u klaar. Om 19.30 uur start de vergadering.

Aansluitend kunt u in de klassen het lesmateriaal van uw kind bekijken en vertelt de leerkracht u over wat er dit schooljaar op het programma staat.

Gastles vanuit bureau Halt

Woensdag 20 september krijgt de bovenbouwgroep bezoek van een gastdocent vanuit bureau Halt. De les gaat over jeugdcriminaliteit.

Bureau Halt wil veelvoorkomend crimineel gedrag van jongeren voorkomen en terugdringen. Om deze reden wordt door Bureau Halt voorlichtingen gegeven op basisscholen, middelbare scholen en scholen voor voortgezet speciaal onderwijs.

Het doel van de lesmethodiek is: de leerlingen bewust maken van hun keuzes rond jeugdcriminaliteit, de gevolgen daarvan en hun eigen verantwoordelijkheid voor die gevolgen. Halt legt in zijn benadering vooral de nadruk op de keuzes en beslissingsprocessen die jongeren in concrete situaties (door)maken. Om een (meer) bewuste keuze te maken heeft de jongere informatie nodig over de gevolgen van die keuze. Vanzelfsprekend komen de bekende terreinen van jeugdcriminaliteit aan de orde, zoals diefstal en vandalisme. Daarnaast wordt in de lesmethodiek ook aandacht geschonken aan twee relatief nieuwe vormen van jeugdcriminaliteit, namelijk digitaal pesten en overlast/(gebrek aan) respect.

Kijk nou wat je doet! (over gevolgen van gedrag)
Alle keuzes die je maakt hebben gevolgen, voor jezelf en voor anderen. Soms zijn dat positieve gevolgen en soms negatieve gevolgen. De keuze die je maakt hangt af van jouw inschatting van die gevolgen, wat levert het meeste voordeel en het minste nadeel op.

Om bewuster te kiezen bij criminaliteit is informatie nodig over de gevolgen van crimineel gedrag. Dat komt in de lesmodule aan de orde. De materiële en immateriële gevolgen van gedrag worden besproken op verschillende niveaus, dader, slachtoffer, ouders, vriendjes, sociale kring en samenleving.

Excursie groep 8

Op donderdag 28 september bezoeken de leerlingen van groep 8 het Hoeksch Lyceum voor een voorbeeldles 'Science' en om de klimwand te bestijgen. Voor deze les in de klimwand hebben de kinderen hun gymkleding en gymschoenen nodig.

Aansluitend aan de ochtend op school vertrekken de kinderen naar Het Hoeksch Lyceum. Zij blijven deze dag allemaal (gratis) over en eten in de klas hun boterhammetjes op.

We willen om 12.30 uur met de kinderen met de auto naar het Hoeksch Lyceum gaan. Mocht u deze dag willen rijden, dan kunt u contact opnemen met juf Marietta of meester Martin.

Naar verwachting zullen de kinderen rond half vier terug zijn in Heinenoord.

Agenda voor augustus en september


 • Donderdagmiddag 24 augustus:
  Groep 3 en groep 4-5 gaan bibliotheekboeken ruilen

 • Donderdagmiddag 31 augustus:
  Groep 6-7-8 gaat bibliotheekboeken ruilen

 • Dinsdagavond 12 september:
  Jaarvergadering OR & voorlichtingsavond in alle groepen

 • Woensdag 20 september:
  Gastles voor gr. 6-7-8 vanuit bureau Halt. Thema Jeugdcriminaliteit
  (9.00 - 10.00 uur)

 • Donderdagmiddag 21 september:
  Groep 3 en groep 4-5 gaan bibliotheekboeken ruilen

 • Donderdagmiddag 28 september:
  Groep 6-7 gaat bibliotheekboeken ruilen

  Groep 8 brengt 's middags een bezoek aan het Hoeksch Lyceum bezoeken om een voorbeeldles 'Science' te volgen en de klimwand te bestijgen

 • Week van 25 t/m 29 september:
  Week van de pauzehap